Algemene voorwaarden – TRANSPORT VAN APEREN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN – TRANSPORT VAN APEREN N.V.

  1. Al naargelang de aard van de handelingen en werkzaamheden, zijn daarop van toepassing de laatst omschreven versies van:
    Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.)

 

  1. De tekst van de voorwaarden wordt U toegezonden op eerste verzoek.
  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel in Wuustwezel of op onze bankrekening. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn, zullen – en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is – verhoogd worden met een verwijlintrest van 1.5 % per maand met een minimum van € 19,-
    Tevens zal, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, naast de verwijlintrest, een verhoging worden aangerekend bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, van 20 % op het factuurbedrag of het saldo hiervan met een minimum van € 62,-. De kosten voor protest zullen eveneens in rekening worden gebracht.
  1. Vragen en/of klachten betreffende onze facturen moeten ons toegestuurd worden per aangetekend schrijven ten laatste 10 dagen na factuurdatum. Alle betwistingen en vorderingen waartoe onze facturen aanleiding zouden geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
  1. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is Intrum, Incassokantoor, belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn in elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij Intrum, Martelaarslaan 53 te 9000 Gent (tel. 09 218 90 94. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausule.